Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy jest dziedziną prawa, która podobnie jak prawo cywilne wkracza w najszerszym zakresie w życie codzienne każdego człowieka. W związku z tym powinno być ono traktowane z należytą uwagą i starannością przez obie strony stosunku pracy. W naszej Kancelarii świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Kancelaria pomaga swoim Klientom na wszystkich etapach stosunku pracy. Pomoc świadczona przy jego nawiązywaniu obejmuje m. in. negocjowanie i przygotowanie umów o pracę lub ich analizę pod kątem praw i obowiązków stron stosunku pracy. Podczas trwania stosunku pracy Kancelaria w ramach profesjonalnej pomocy świadczonej pracodawcom przygotowuje i opiniuje regulaminy, statuty, inne akty wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy, dokumenty związane z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników, umowy dotyczące odpowiedzialności materialnej, zakazów konkurencji, podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, reprezentuje Klienta przed sądami pracy w związku z roszczeniami wynikającymi z trwającego stosunku pracy. Pracownikom pomaga zaś w dochodzeniu roszczeń o zaległe wynagrodzenia, odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu lub mobbing, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, inne świadczenia pracownicze. Po zakończeniu stosunku zatrudnienia Kancelaria w szczególności reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji w związku z odwołaniem od wypowiedzenia bądź rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Oferta Kancelarii skierowana do pracodawców obejmuje zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną dotyczącą bieżącej działalności pracodawców.