Błąd w sztuce medycznej a odpowiedzialność cywilno-karna lekarza

Ramowy plan szkolenia

 1. Ogólne wprowadzenie do tematu. Czym jest błąd medyczny? Omówimy najczęstsze błędy medyczne. ( przewidywany czas: 45 minut)

 2. Lekarz-podejrzewany, podejrzany, oskarżony, uniewinniony/skazany-czyli odpowiedzialność karna lekarza.

  Ten blok tematyczny obejmować będzie zarys procedury karnej, wyjaśnienie podstawowych pojęć, wskazanie skutków prawnych błędu medycznego, typizację kodeksową. Zostanie również poruszony temat odpowiedzialności karnej lekarza za czyny inne niż błąd medyczny, a związane z wykonywaniem zawodu lekarza np. eutanazja, pomoc przy samobójstwie, fałszerstwo intelektualne. ( przewidywany czas: 1,5 godziny do 2)

 3. Lekarz jako pozwany w procesie cywilnym.

  W dziale tym zostaną omówione rodzaje odpowiedzialności cywilnej oraz przesłanki tej odpowiedzialności tj. szkoda i związek przyczynowy. Wskażemy różnice w odpowiedzialności cywilnej lekarzy z uwagi na różne formy zatrudnienia. Zostanie również w zarysie omówiona procedura cywilna ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z zawierania przez lekarzy z pacjentami ugód sądowych i pozasądowych.

  ( przewidywany czas: 1,5 godziny  do 2)

   

 4. Panel dyskusyjny.

Podmioty medyczne zaiteresowane przeprowadzeniem szkolenia w ich siedizbie prosimy o kontak telefoniczny 515-290-925 lub mailowy: serkretariat@knmp.pl