Prawo medyczne i farmaceutyczne

Prawo medyczne jest wyjątkową gałęzią prawa, ponieważ chroni dobra uznawane przez system prawa za szczególnie doniosłe, czyli zdrowie i życie. Przepisy prawa medycznego określają dopuszczalne zabiegi medyczne oraz procedurę ich wykonywania, a także warunki w jakich mogą być realizowane. Jest ono skomplikowaną gałęzią prawa, z jednej strony ze względu na tematykę, którą jest medycyna, a z drugiej ze względu na ciągle zmieniające się procedury oraz niejasny zakres obowiązków i odpowiedzialności lekarzy oraz pracowników służby zdrowia. Prawo medyczne reguluje wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników służby zdrowia. Określa prawa i obowiązki pacjenta, jest podstawą dochodzenia roszczeń związanych z niewłaściwym leczeniem, błędami w wykonywaniu zabiegów medycznych i świadczeniem innych usług z dziedziny medycyny. Spraw z tego zakresu pojawia się coraz więcej, głównie z powodu rosnącej świadomości pacjentów o ich prawach. Problemem w prawie medycznym jest także trudna sytuacja służby zdrowia. Dlatego niezbędna jest szczegółowa wiedza i doświadczenie, zwłaszcza w sprawach dotyczących kontraktowania usług medycznych oraz sporów z NFZ.

W ramach specjalizacji z zakresu prawa medycznego Kancelaria oferuje doradztwo prawne na rzecz podmiotów związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia, zarówno podmiotów działalności leczniczej jak i osób indywidualnych.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek, obejmującą w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym regulaminów oraz zarządzeń,
 • sprawy związane z kontraktowaniem usług medycznych oraz sporami z NFZ, w tym z tytułu niezapłaconych, a wykonanych świadczeń zdrowotnych,
 • pomoc prawną w tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotów leczniczych,
 • pomoc prawną w zawiązywaniu indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich,
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych,
 • doradztwo w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych związanych z prowadzoną działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odszkodowawczych,  z zakresu odpowiedzialności za błąd medyczny, ubezpieczeniowych, o zapłatę.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną przy organizowaniu oraz prowadzeniu badań klinicznych. Doradztwo w zakresie badań klinicznych skierowane jest w szczególności do sponsorów badań, CRO oraz innych uczestników badań i obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów na prowadzenie badań klinicznych,
 • opiniowanie dokumentacji stosowanej w badaniach klinicznych pod kątem zgodności z przepisami prawa,
 • zagadnienia finansowania badań klinicznych,
 • negocjacje ze sponsorami lub CRO,
 • zagadnienia dotyczące stosowania Dobrej Praktyki Klinicznej,
 • zagadnienia ochrony praw uczestników badań klinicznych,
 • zagadnienia ubezpieczeń w badaniach klinicznych,
 • zagadnienia odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z badaniem klinicznym.

W zakresie naszych zainteresowań leżą również prawa pacjenta i problematyka ich ochrony,odpowiedzialność za błąd w sztuce lekarskiej oraz zasady wykonywania zawodu lekarza.