Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest bardzo rozbudowaną dziedziną prawa uregulowaną w szeregu ustaw. Umiejętne zastosowanie przepisów prawa materialnego wymaga kompleksowego spojrzenia na tę gałąź prawa oraz dużego doświadczenia, które oferuje swoim Klientom Kancelaria. W sposób profesjonalny Kancelaria pomaga Klientom odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych przepisów udzielając porad prawnych oraz sporządzając opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego, reprezentując Klientów w postępowaniach toczących się przed organami administracji państwowej, samorządowej, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zakres spraw objętych praktyką Kancelarii obejmuje między innymi sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych, przygotowywanie podań, wniosków i innych pism w postępowaniach administracyjnych, w szczególności z zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, obrotu nieruchomościami, w tym zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej.